• Blog
 • Predstavljamo školski projekat iz građanskog vaspitanja - Učimo o bezbednosti mladih u saobraćaju

Predstavljamo školski projekat iz građanskog vaspitanja - Učimo o bezbednosti mladih u saobraćaju

 

 skolski projekat1

 

Cilj školskog projekta iz građanskog vaspitanja je učvršćivanje pozitivnih stavova mladih, kao najrizičnije grupe učesnika u saobraćaju, o značaju poznavanja osnovnih saobraćajnih propisa, poštovanju ograničenja brzine, vezivanja sigurnosnih pojaseva, posledicama vožnje pod dejstvom alkohola, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, korišćenja električnog trotineta i to iz ugla lične i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, kao i promena svesti o posledicama nepoštovanja saobraćajnih propisa, koji se odnose na povrede i stradanje u saobraćajnim nezgodama a ne na kažnjavanje od strane policije.

 

Pored navedenog, zadatak nam je bio formiranje vršnjačkog tima učenika Srednje škole EPA koji će postati promoteri bezbednog ponašanja u saobraćaju i svojim primerom učiti svoje vršnjake. Projekat je realizovan onlajn u vidu vršnjačke edukacije u svim odeljenjima naše škole, a u planu je i realizacija u završnim razredima osnovnih škola iz Beograda sa kojima smo u procesu dogovora: O.Š.“Vladislav Ribnikar“, O.Š.“Svetozar Marković“ i O.Š.“Jovan Miodragović“.

 

Planirano je da projekat bude realizovan u periodu od 17.11. do 29.12.2020. godine, ali je napravljena pauza zbog školskog raspusta, i projekat je produžen do 26.1.2021. godine (kada su analizirani rezultati ankete). Predavanja uz prezentacije kao i diksusije nakon izlaganja, u našoj školi realizovana su onlajn u trajanju od najviše dva školska časa.


Cilj je, takođe, i stvaranje uslova za dalje prenošenje znanja o bezbednosti mladih učesnika u saobraćaju na naredne generacije u našoj školi i u završnim razredima osnovnih škola u Beogradu i promovisanje aktivnosti vršnjačkog tima na sajtu naše škole.

 

Učenici su radom na projektu unapredili svoje veštine: saradnje, rada sa podacima i informacijama, digitalne kompetencije, unapredili su komunikacijske veštine i razvili odgovoran odnos prema sebi i okolini. Tokom diskusija o saobraćajnim pravilima i nezgodama učenici su razgovarali i o ličnim pravima i slobodama, dovodeći ih u vezu sa ovom temom. Takođe, razgovarali su o pravu na neprikosnovenost života – posebno o pravu na nepovredivost fizičkog i moralnog integriteta koje je rasvetljavano u smislu odgovornosti koje imamo, kao učesnici u saobraćaju, prema sebi i drugima. U diskusijama su se dotakli i prava na obrazovanje i učenje o saobraćajnim pravilima u školi. Sa maturantima su razgovarali o dužnostima koje građani imaju kada se nađu na mestu saobraćajnih nezgoda – pre svega o dužnosti pružanja prve pomoći i dužnosti svedočenja. Tokom diskusija nakon predavanja, učenici su veoma kritički razmatrali pitanja vezana za bezbednosti mladih u saobraćaju i pokazali su da umeju da saslušaju druge i argumentovano izraze svoje mišljenje. Učenici su postali svesniji značaja odgovornog ponašanja prema sebi i drugima u saobraćaju, a  i šire – postali su svesniji odgovornog ponašanja u svom okruženju i demokratskom društvu u kome žive.


U realizaciji projekta je, uz podršku nastavnice Ljiljane Panjković, učestvovalo 20 učenika prvog razreda gimnazije i srednje škole koji pohađaju nastavu građanskog vaspitanja. Podeljeni u pet timova učenici su odabrali, istražili i obradili teme i pripremili prezentacije za vršnjačku edukaciju:

 

 

I    Osnove bezbednosti u saobraćaju

 Miroslav Trikić

 Stefan Vidaković

 Luka Ružić

 Đorđe Zdravković

 

II    Statistički podaci o stradanju mladih u saobraćaju u Srbiji i okruženju

 Aleksandar Stermenski

 Maksim Vidaković

 Luka Nejčev

 Marko Trajić

 

III    Problem prekoračenja brzine, problem nevezivanja sigurnosnih pojaseva, problem vožnje pod dejstvom alkohola i korišćenja mobilnog telefona u toku vožnje

 Sofija Filipović

 Ana Marković

 Ana Sretković

 Mihaela Vukić

 

IV    Električni trotineti - novo prevozno sredstvo

 Sara Vučinić

 Anđela Jevđenović

 Sofija Vasiljević

 Sara Mijatović

 

V    Mladi i stradanje u saobraćaju - priče koje bi trebalo da probude svest mladih o posledicama nesavesnog ponašanja

 Dimitrije Кovačević

 Damjan Jelić

 Ivan Andrić

 Ognjen Vukotić

 

 

Tim za vršnjačku edukaciju čine učenici prvog razreda srednje stručne škole i gimnazije: Ana Marković, Sofija Vasiljević, Marko Trajić, Dimitrije Кovačević i Miroslav Trikić.

 

 

Rezultati ankete o bezbednosti mladih u saobraćaju

 

Anketa je sprovedena onlajn sa ciljem da se ispitaju stavovi učenika o bezbednosti u saobraćaju, u okviru školskog projekta iz građanskog vaspitanja „Učimo o bezbednosti u saobraćaju“. Istraživanjem su ispitivani stavovi učenika o stepenu njihovog znanja o bezbednosti i stradanju mladih u saobraćaju, da li je ova tema dovoljno zastupljena u školi, da li je i na koji način vršnjačka edukacija doprinela povećanju stepena njihove opreznosti i poštovanja saobraćajnih propisa, koliko su i koja predavanja za učenike bila najkorisnija i najzanimljivija, smatraju li da je vršnjačka edukacija adekvatan način prenošenja znanja sa kojim treba nastaviti i u narednim generacijama u našoj školi, i na kraju, kakva je njihova ocena uspešnosti projekta “Učimo o bezbednosti mladih u saobraćaju“.

 


Onlajn anketiranje je izvršeno u periodu od 19-22.1. 2021. godine, a ciljna grupa bili su učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda Srednje škole EPA (gimnazijalci i srednjoškolci). Podaci su prikupljeni putem anonimnog google upitnika. Anketu je popunilo ukupno 54 učenika naše škole. Od učenika se očekivalo da će na sva pitanja odgovoriti iskreno i izražavanjem svojih ličnih stavova imajući u vidu da je anketa anonimna i da će se rezultati koristiti samo u cilju unapređenja kvaliteta vršnjačke edukacije o bezbednosti mladih u saobraćaju.

 


Ovo su rezultati:


Opšti podaci o ispitanicima:

 

 • Ukupan broj učesnika onlajn ankete je 54, od čega je više pripadnika muškog 63%, nego ženskog pola 37%. Visok procenat ispitanika nije položio vozački ispit - njih 81,5%, dok je isti procenat onih koji su trenutno na obuci, odnosno nisu položili vozački ispit - 9,3%.

 

Slide3

 • Od ukupnog broja ispitanih najveći procenat u saobraćaju učestvuje u svojstvu pešaka, 42,6%, zatim kao putnici u automobilu 29,6% , kao putnici u GSP-u učestvuje njih 18,5%, dok najmanje ih učestvuje u svojstvu vozača automobila, 9,3%. Nijedan ispitanik u saobraćaju ne učestvuje kao vozač bicikla, motocikla ili električnog trotineta.

Slide4

 

 • Što se učešća u saobraćajnim nezgodama tiče, rezultati prikazani na grafikonu pokazuju da najveći procenat ispitanika 81,5% , kao akter, nije učestvovao u saobraćajnim nezgodama, dok je 18,5% ispitanika učestvovao u saobraćajnim nezgodama.

 

Slide5

 


Zastupljenost u školi i procena stepena znanja o temi bezbednost mladih u saobraćaju:

 

 • Polovina ispitanika je mišljenja da se u školi uči dovoljno o bezbednosti mladih u saobraćaju - 57,4%, dok druga polovina smatra da se: ne uči dovoljno (27,8%), odnosno, da se ne uči uopšte (14,8%).

 

Slide6

 

 • Svojim znanjem o ovoj temi ispitanici su u najvećem procentu veoma zadovoljni, njih 75,9%, a 24,1% ispitanih je delimično zadovoljno svojim znanjem. Ukoliko ove odgovore uporedimo sa odgovorima na prethodno pitanje, možemo zaključiti da jedan broj ispitanika smatra da svoje znanje o bezbednosti u saobraćaju nije stekao u školi, već van nje.

Slide7

 

 • Na pitanje da li su pre predavanja znali da, prema istraživanjima, mladi starosti od 18-25 godina najviše stradaju u saobraćajnim nesrećama, najveći broj anketiranih odgovorio je potvrdno, tj. da su znali 75,9%, dok je njih 24,1% odgovorilo da nisu znali taj podatak.

 

Vršnjačka edukacija:

 

 • Za više od pola anketiranih (59,3% ) najkorisnija su bila predavanja „Osnove bezbednosti u saobraćaju“ i „Problem prekoračenja brzine, problem nevezivanja sigurnosnih pojaseva, problem vožnje pod dejstvom alkohola i korišćenja mobilnog telefona u toku vožnje“. Zatim sledi predavanje „Mladi i stradanje u saobraćaju- priče koje bi trebalo da probude svest mladih o posledicama nesavesnog ponašanja“ - 42,6%. Po mišljenju ispitanika, najmanje korisno bilo je predavanje „Električni trotineti-novo prevozno sredstvo“, za 16,7% anketiranih.

 

Slide10

 

 • Grafikon pokazuje, takođe, da 22,2 % ispitanika smatra korisnim predavanje „Statistički podaci o stradanju mladih u saobraćaju u Srbiji i okruženju“. Situacija je malo drugačija kada su ispitanici ocenjivali zanimljivost predavanja: za polovinu ispitanika (50%), za 35,2% ispitanika („Problem prekoračenja brzine, problem nevezivanja sigurnosnih pojaseva, problem vožnje pod dejstvom alkohola i korišćenja mobilnog telefona u toku vožnje“). Jednako zanimljiva bila su predavanja „Osnove bezbednosti u saobraćaju“ i „Električni trotineti-novo prevozno sredstvo“, tako je ocenilo 22,2% anketiranih. Za 16,7 % ispitanika, najmanje interesantno bilo je predavanje o statističkim podacima - „Statistički podaci o stradanju mladih u Srbiji i okruženju“.

 

 • Prilikom procene prezentacija ispitanici su u visokom procentu, 83,3%, ocenili da su one bile veoma detaljne. Za 14,8% anketiranih, prezentacije su bile delimično detaljne. Skoro polovina ispitanika je putem prezentacija vršnjačke tima saznala nešto novo, što do tada nisu znali – njih 48,1%, a čak 46,3% se podsetilo nekih stvari koje su važne za njihovu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Zanemarljivo mali broj ispitanika smatra da im predavanja vršnjačkog tima nisu bila korisna.

 

 Slide11

 

 • Vršnjačku edukaciju, kao odličan način prenošenja znanja o ovoj temi, prepoznalo je više od polovine ispitanika - 53,7%. Tome treba dodati onih još 33,3% ispitanika koji misle da je to uglavnom dobar način prenošenja znanja, ukoliko se dobro prezentuje. Tek 13% ispitanih smatra da je bolje da to rade profesionalni predavači.

 

Slide13

 

 • Na pitanje kako su na njih uticala predavanja o bezbednosti mladih u saobraćaju ispitanici su odgovorili veoma pozitivno: njih 33,3% je sada opreznije i više poštuje saobraćajne propise i njih 33,3% je opreznije, nego pre predavanja. Nakon predavanja 16,7% anketiranih više poštuje saobraćajne propise. Кod 16,7% ispitanika, predavanja nisu imala uticaj na njihovo ponašanje u saobraćaju.

 

Slide12

 • Više od polovine ispitanika - 53,7% smatra da bi predavanja o bezbednosti mladih u saobraćaju trebalo da budu obavezna za svaku generaciju, a čak 44,4% misli da bi to bilo poželjno.

 Slide14

 

 • 96,3% ispitanika smatra da je školski projekat „Učimo o bezbednosti mladih u saobraćaju“ veoma uspešno doprineo edukaciji mladih na ovu temu u našoj školi.

 

 Slide15


Zaključak:


Anketa o uspešnosti školskog projekta iz građanskog vaspitanja „Učimo o bezbednosti mladih u saobraćaju“ pokazala je da su realizovana predavanja bila korisna i zanimljiva, sa veoma detaljnim prezentacijama. Ispitanici su ocenili da je vršnjački tim odlično obavio svoj zadatak prenošenja znanja o neželjenim posledicama nepoštovanja saobraćajnih propisa, kao i da bi trebalo da nastavi sa edukacijom budućih generacija u našoj školi. Takođe, veoma nas raduje činjenica da su skoro svi ispitanici veoma pozitivno ocenili školski projekat, smatrajući da je uspešno doprineo podizanju svesti i proširivanju znanja naših učenika o bezbednosti mladih u saobraćaju.

 

vrsnjacka edukacija

 

 онлајн предавање фотографија 5 2онлајн предавање фотографија 3 1vrsnjacka edukacija 2

Podeli
Pozovite nas!